Näkökanta

Vastuullista rahaa

Aktiiviset omistajat ohjaavat yrityksiä toimimaan yhä vastuullisemmin.

Jaa artikkeli

Työeläkeyhtiö Ilmarinen istuu ison kassan päällä: sen sijoitusvarallisuus on lähes 36 miljardia euroa, josta osakesijoituksissa on lähes 14 miljardia.

Ilmarisen rahat ovat eläkeläisten rahoja, sillä yhtiö sijoittaa suomalaisilta eläkemaksuina kerättyjä varoja. Siksi meitä pitäisi kiinnostaa, miten varoja sijoitetaan ja millainen tuotto tulevia eläkkeitä varten rahastoiduille varoille kertyy.

Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau kertoo, että pelkät tuotto-odotukset eivät ohjaa sijoitusten kohdentumista; kaikkia sijoituksia tarkastellaan myös vastuullisuuden kautta.

– Vastuullisuus on sitä, että sijoituspäätöksissä otetaan taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon myös ympäristövastuu, sosiaaliset näkökohdat ja hyvä hallintotapa, hän kertoo.

Lähemmässä tarkastelussa asia monimutkaistuu, kun jokainen vastuullisuuden osatekijä jakautuu moniin alakohtiin.

Esimerkiksi sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat muun muassa ihmisoikeudet, lapsityövoiman käytön ja pakkotyön ehkäisy sekä työelämän oikeudet kuten yhdistymisen vapaus. Sijoittajat tarkastelevat myös sitä, miten yritys vaikuttaa omien työntekijöidensä lisäksi alihankintaketjuunsa ja mitkä ovat yrityksen vaikutukset omaan toimintaympäristöönsä sekä yhteiskuntaan.

Eroon kivihiilestä

Ilmarinen pohtii näitä hyvin erimitallisia asioita käyttäen apunaan vastuullisen sijoittamisen luokituksia. Riippuu tarkasteltavasta yrityksestä ja toimialasta, mikä vastuullisuusalue korostuu arvioinneissa.

Kansainvälisten normien noudattaminen on Ilmariselle tärkeää. Suuren painon se laittaa YK:n Global Compactin periaatteiden noudattamiselle, jonka taustalla on ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristövahingon ehkäisyyn ja korruption vastaisuuteen liittyviä kansainvälisiä normeja. Asiat eivät kuitenkaan ole aina yksiselitteisiä, vaan käsitys vastuullisuudesta voi olla kiinni tarkastelijan näkökulmasta ja kulttuurisesta taustasta.

Ympäristövastuussa erityishuomion on tällä hetkellä saanut ilmastomuutoksen ehkäisy. Norjan valtion eläkerahasto on päättänyt, ettei se tee enää sijoituksia kivihiilen käyttöön toimintansa perustaviin yhtiöihin. Myös Ilmarinen on rajannut sijoituksiaan yhtiöihin, joiden toiminta perustuu pääosin kivihiilen käyttöön.

– On myös taloudellisesti järkevää karsia sijoituksia kivihiilestä ja sijoittaa uusiutuvaa energiaa tuottaviin yrityksiin, Landau perustelee.

Aktiivinen omistaja ohjaa

Tiina Landau ei kuitenkaan usko, että maailmaa saadaan paremmaksi sillä, että sijoittajat myyvät välittömästi omistuksensa kaikissa niissä yrityksissä, joissa on kehittämisen varaa. Hän huomauttaa, että silloin yhtiön omistus vain vaihtuisi jollekin toiselle, mutta toiminta saattaisi jatkua entisellään. Rakentavampi tie on se, että aktiivinen omistaja pyrkii vaikuttamaan yrityksen suuntaan.

– Ilmarinen vaikuttaa yrityksiin, jotta ne parantaisivat toimintaansa.

Askelia parempaan suuntaan on otettu. Yritykset toimivat omistajien ja kuluttajien silmien alla ja motiivina toiminnan kehittämiseen voi olla vapaaehtoisuuden lisäksi lainsäädännön muutokset ja kansainväliset sopimukset.

Kesällä uutisoitiin tutkimuksesta, jonka mukaan otsoniaukko on pienentynyt ja näillä näkymin palautuu vähitellen ennalleen. Tulos on seurausta siitä, että otsonikatoa aiheuttavien aineiden valmistusta ja käyttöä on vähennetty.

Positiivisia esimerkkejä on monia muitakin. Esimerkiksi aiemmin suurta huomiota saaneista metsiä tappaneista happosateista on päästy eroon ja Itämeren toipuminen on alkanut.

Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden suomalaisyritysten ja yhteisöjen toimien ansiosta puolestaan säästyy energiaa, joka vastaa yli 600 000 omakotitalon vuosittaista käyttöä. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Kevyesti voi siis olla optimistinen, että maailma muuttuu parempaan suuntaan?

– Kyllä. Tuntuu, että myös sillä on vaikutusta, mitä me Ilmarisessa muiden sijoittajien ohella teemme asioiden parantamiseksi.

Keino erottautua

Landaun mukaan suomalaiset yritykset ovat toimintansa vastuullisuudessa maailman kärkipäässä.

– On suomalaisyritysten kilpailuetu, kun kansainväliset sijoittajat vertailevat yrityksiä. Vastuullinen toimintatapa ja myös siitä kertominen vaatii yrityksiltä kuitenkin uudenlaista osaamista.

Mutta entä ne tuotto-odotukset? Tuntuuko se negatiivisesti eläkkeensaajien taloudessa, kun sijoituskohteita arvioidaan myös vastuullisuuden perusteella?

– Se ei tarkoita pienempiä tuottoja. Meillä vastuullisuusanalyysi liitetään aina osaksi sijoituskohteen taloudellisia näkökohtia. Sijoittajan silmissä vastuullisuus on yksi osa riskienhallintaa. Esimerkiksi lainsäädännön tiukentuessa jo valmiiksi vastuullisesti toimiva yritys on paremmassa asemassa. Lisäksi vastuullisuus heijastuu yleensä yrityksen toiminnan laatuun kuten hyvään johtamiseen, Landau huomauttaa.

Yritysten toiminnan vastuullisuuden huomioiminen on Tiina Landaun mukaan sijoittajien keskuudessa selkeä trendi eri puolilla maailmaa.Yritysten toiminnan vastuullisuuden huomioiminen on Tiina Landaun mukaan sijoittajien keskuudessa selkeä trendi eri puolilla maailmaa.